Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 Sagittarius 
 Thương Hào 
 138 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 8 
 659,254 
 2 
26
 CoCo 
 Đại Phu 
 137 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 8 
 436,886 
 2 
27
 MinhLong 
 Thương Hào 
 135 
 LongHouse 
 Chính phái 
 8 
 754,081 
 2 
28
 Dort 
 Đao Khách 
 134 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 8 
 523,728 
 2 
29
 Dart 
 Kiếm Khách 
 134 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 8 
 524,022 
 2 
30
 Dert 
 Thương Hào 
 134 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 8 
 524,883 
 2 
31
 HiDeo 
 Kiếm Khách 
 129 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 7 
 690,705 
 2 
32
 Mira 
 Thích Khách 
 128 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 7 
 1,090,587 
 2 
33
  MaTuoc  
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 727,654 
 2 
34
 Bugau 
 Thương Hào 
 145 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 1,703,607 
 1 
35
 Shisa 
 Cung Thủ 
 144 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,092,127 
 1 
36
 NguyetLinh 
 Cầm Sư 
 144 
 King 
 Tà phái 
 9 
 327,518 
 1 
37
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 144 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 766,125 
 1 
38
 DaiKa 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 581,473 
 1 
39
 1StRiven 
 Đao Khách 
 144 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 366,491 
 1 
40
 HeavenOfAngels 
 Thích Khách 
 144 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 760,897 
 1 
41
 LucTuyetKy 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 954,330 
 1 
42
 1StSona 
 Đại Phu 
 143 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 161,620 
 1 
43
 DienMayXanh 
 Thương Hào 
 143 
 King 
 Tà phái 
 9 
 333,926 
 1 
44
 NhinGiKu 
 Thương Hào 
 143 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 1,343,893 
 1 
45
 vananh92 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 361,640 
 1 
46
  TieuBach1412  
 Kiếm Khách 
 143 
 King 
 Tà phái 
 9 
 1,312,244 
 1 
47
 MissFapFap 
 Đại Phu 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 303,711 
 1 
48
 TayDamThep 
 Quyền Sư 
 143 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 114,080 
 1 

Trang 1 của 302 | 0 1 2 3 |