Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 Shisa 
 Cung Thủ 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,720,179 
 2 
26
 Rotk 
 Kiếm Khách 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,500,991 
 2 
27
 1StSona 
 Đại Phu 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,488,170 
 2 
28
 Sagittarius 
 Thương Hào 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,721,700 
 2 
29
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,860,938 
 2 
30
 RedFlavor 
 Thương Hào 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,712,259 
 2 
31
 Mother 
 Thích Khách 
 147 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,626,983 
 2 
32
 TinhYeuHoaGio 
 Thích Khách 
 147 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,112,909 
 2 
33
 HattoriHanzo 
 Thích Khách 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,832,752 
 2 
34
 James 
 Thương Hào 
 146 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,704,051 
 2 
35
 vananh92 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,003,660 
 2 
36
 SatthuMauRong 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,086,790 
 2 
37
 Chippi 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 2,170,706 
 2 
38
 ParkJiSang 
 Đại Phu 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 854,446 
 2 
39
 1StRiven 
 Đao Khách 
 145 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 715,052 
 2 
40
 AtheLstan 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,761,996 
 2 
41
 Suzii 
 Kiếm Khách 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,833,541 
 2 
42
 0oThEnDo0 
 Cầm Sư 
 145 
 Phoenix 
 Chính phái 
 9 
 583,706 
 2 
43
 xJokerx 
 Kiếm Khách 
 145 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,272,300 
 2 
44
 NhinGiKu 
 Thương Hào 
 145 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,921,181 
 2 
45
 TieuMinh 
 Thương Hào 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 875,029 
 2 
46
 Monkute 
 Cung Thủ 
 144 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 635,317 
 2 
47
 Bugau 
 Thương Hào 
 144 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,929,154 
 2 
48
 KenRock 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 670,151 
 2 

Trang 1 của 415 | 0 1 2 3 |