Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Princess 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,934,202 
 2 
2
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,027,731 
 2 
3
 zQuyDaXoa 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,939,853 
 2 
4
 BaBy 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 1,725,398 
 2 
5
 Yeuemsuotdoi 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 1,525,420 
 2 
6
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 1,586,382 
 2 
7
 vananh92 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 618,576 
 2 
8
 zQuySaTang 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 1,754,383 
 2 
9
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,092,820 
 2 
10
 QuyDaXoa 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 460,899 
 2 
11
  MaTuoc  
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 727,654 
 2 
12
 DaiKa 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 977 
 1 
13
 LucTuyetKy 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 954,330 
 1 
14
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 425,483 
 1 
15
 HuyetKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 473,914 
 1 
16
 Chippi 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,166,808 
 1 
17
 LyMacSau 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 577,500 
 1 
18
 VVhich 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 854,560 
 1 
19
 Jessica 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 852,206 
 1 
20
 FireFly 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 7 
 386,611 
 1 
21
 Shubi 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 266,436 
 0 
22
 ThichDuThu 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 Nothing 
 Tà phái 
 9 
 414,439 
 0 
23
 DocCoVoTinh 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 LegendOf 
 Chính phái 
 9 
 226,390 
 0 
24
 BuiDoi 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 172,873 
 0 

Trang 0 của 28 | 0 1 2 |