Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Mira 
 Thích Khách 
 142 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,844,953 
 4 
2
 FearOfTears 
 Thích Khách 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,643,673 
 3 
3
 ArchitectsZ 
 Thích Khách 
 147 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,335,273 
 3 
4
 Mother 
 Thích Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,822,865 
 2 
5
 NinzaTocXanh 
 Thích Khách 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 877,928 
 2 
6
 TinhYeuHoaGio 
 Thích Khách 
 147 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,525,717 
 2 
7
 BadGirls 
 Thích Khách 
 146 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,626,724 
 2 
8
 MasterYi 
 Thích Khách 
 146 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,891,338 
 2 
9
 MrPlayBoyNo1 
 Thích Khách 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,550,129 
 2 
10
 NuSatThu 
 Thích Khách 
 145 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 620,770 
 2 
11
 Texas 
 Thích Khách 
 144 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,251,829 
 2 
12
 ChuoiHot 
 Thích Khách 
 142 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,461,844 
 2 
13
 MatthewI 
 Thích Khách 
 144 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,115,067 
 1 
14
 NuVuong 
 Thích Khách 
 144 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,421,240 
 1 
15
 oooYenLinhooo 
 Thích Khách 
 143 
 AcidNucleic 
 Chính phái 
 9 
 927,925 
 1 
16
 xXxtieuyeuxXx 
 Thích Khách 
 143 
 DiHoaCungClan 
 Chính phái 
 9 
 1,379,359 
 1 
17
 XSo1x 
 Thích Khách 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 485,080 
 1 
18
 Giang969 
 Thích Khách 
 139 
 VipClan 
 Tà phái 
 8 
 625,529 
 1 
19
 LinhCuuHoa 
 Thích Khách 
 144 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 74,758 
 0 
20
 ASSoldier 
 Thích Khách 
 143 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 32,407 
 0 
21
 Naix 
 Thích Khách 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 126,793 
 0 
22
 Naul 
 Thích Khách 
 143 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 428,816 
 0 
23
 TonyLe 
 Thích Khách 
 143 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 321,826 
 0 
24
 DaiCa 
 Thích Khách 
 143 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,663,579 
 0 

Trang 0 của 37 | 0 1 2 |