Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Mira 
 Thích Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,981,822 
 2 
2
 Mother 
 Thích Khách 
 147 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,626,983 
 2 
3
 TinhYeuHoaGio 
 Thích Khách 
 147 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,112,909 
 2 
4
 HattoriHanzo 
 Thích Khách 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,832,752 
 2 
5
 ArchitectsZ 
 Thích Khách 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,304,774 
 2 
6
 MrPlayBoyNo1 
 Thích Khách 
 138 
 HuyetLong 
 Tà phái 
 8 
 719,024 
 2 
7
 NinzaTocXanh 
 Thích Khách 
 144 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 359,548 
 1 
8
 oooYenLinhooo 
 Thích Khách 
 143 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 914,026 
 1 
9
 BadGirls 
 Thích Khách 
 137 
 VipClan 
 Tà phái 
 8 
 530,271 
 1 
10
 LinhCuuHoa 
 Thích Khách 
 144 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 74,758 
 0 
11
 ChuoiHot 
 Thích Khách 
 143 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 650,462 
 0 
12
 ASSoldier 
 Thích Khách 
 143 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 141,522 
 0 
13
 Naix 
 Thích Khách 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 126,793 
 0 
14
 XSo1x 
 Thích Khách 
 143 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 9 
 246,556 
 0 
15
 NuSatThu 
 Thích Khách 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 88,508 
 0 
16
 NuVuong 
 Thích Khách 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 601,427 
 0 
17
  IChiGoNoGame  
 Thích Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 185,554 
 0 
18
 ThuongYeu 
 Thích Khách 
 142 
 DocHanh 
 Tà phái 
 9 
 128,940 
 0 
19
 MinhAnh 
 Thích Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 5,234 
 0 
20
 Anonymous 
 Thích Khách 
 142 
 Canabis 
 Tà phái 
 9 
 125,632 
 0 
21
 Yynhanhaa 
 Thích Khách 
 142 
 Style 
 Chính phái 
 9 
 218,539 
 0 
22
 KaitnahN 
 Thích Khách 
 141 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 77,968 
 0 
23
 DaiCa 
 Thích Khách 
 141 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 689,144 
 0 
24
 Yasuo 
 Thích Khách 
 140 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 249,086 
 0 

Trang 0 của 26 | 0 1 2 |