Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 CoLong 
 Đại Phu 
 147 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,559,820 
 2 
2
 Dragonal 
 Đại Phu 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 677,807 
 2 
3
 CoCo 
 Đại Phu 
 137 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 8 
 436,886 
 2 
4
 1StSona 
 Đại Phu 
 143 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 161,620 
 1 
5
 MissFapFap 
 Đại Phu 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 303,711 
 1 
6
 BeBuongBinh 
 Đại Phu 
 142 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 340,614 
 1 
7
 ConHuyenMy 
 Đại Phu 
 142 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 307,960 
 1 
8
 ParkJiSang 
 Đại Phu 
 142 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 381,400 
 1 
9
 Bigau 
 Đại Phu 
 142 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 270,589 
 1 
10
 Jack 
 Đại Phu 
 140 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 162,040 
 1 
11
 HoaHoa 
 Đại Phu 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 289,059 
 1 
12
 Durt 
 Đại Phu 
 127 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 7 
 338,003 
 1 
13
 Salamender 
 Đại Phu 
 146 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 279,950 
 0 
14
 wMIw772w 
 Đại Phu 
 144 
 DocHanh 
 Chính phái 
 9 
 230,941 
 0 
15
 DTTLY 
 Đại Phu 
 144 
 LegendOf 
 Tà phái 
 9 
 162,056 
 0 
16
 NhatDaiTonSu 
 Đại Phu 
 144 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 177,286 
 0 
17
 VeQueNgoai 
 Đại Phu 
 144 
 StyleClan 
 Chính phái 
 9 
 217,684 
 0 
18
 thichtumlum 
 Đại Phu 
 143 
 Nothing 
 Tà phái 
 9 
 365,684 
 0 
19
 Truong8 
 Đại Phu 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 154,260 
 0 
20
 Truong7 
 Đại Phu 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 152,420 
 0 
21
 MinhKhang 
 Đại Phu 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 2,107 
 0 
22
 JackTuyet 
 Đại Phu 
 143 
 1HitXuyenDit 
 Chính phái 
 9 
 1,224 
 0 
23
 MissBumBum 
 Đại Phu 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 116,831 
 0 
24
 Nguyet 
 Đại Phu 
 143 
 Canabis 
 Chính phái 
 9 
 181,125 
 0 

Trang 0 của 31 | 0 1 2 |