Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 PhuongMyChi 
 Đại Phu 
 148 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 1,514,328 
 2 
2
 Dragonal 
 Đại Phu 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,050,537 
 2 
3
 CoCo 
 Đại Phu 
 146 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 702,931 
 2 
4
 MissFapFap 
 Đại Phu 
 145 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 726,986 
 2 
5
 1StSona 
 Đại Phu 
 143 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 266,357 
 2 
6
 Jack 
 Đại Phu 
 127 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 7 
 143,742 
 2 
7
 ParkJiSang 
 Đại Phu 
 144 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 441,312 
 1 
8
 BeBuongBinh 
 Đại Phu 
 144 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 463,805 
 1 
9
 ConHuyenMy 
 Đại Phu 
 144 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 281,130 
 1 
10
 Durt 
 Đại Phu 
 142 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 424,799 
 1 
11
 Bigau 
 Đại Phu 
 142 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 270,589 
 1 
12
 wMIw772w 
 Đại Phu 
 135 
 DocHanh 
 Chính phái 
 8 
 302,661 
 1 
13
 HoaHoa 
 Đại Phu 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 289,059 
 1 
14
 Salamender 
 Đại Phu 
 146 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 299,912 
 0 
15
 HuongTram 
 Đại Phu 
 144 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 220,843 
 0 
16
 DTTLY 
 Đại Phu 
 144 
 LegendOf 
 Tà phái 
 9 
 162,456 
 0 
17
 NhatDaiTonSu 
 Đại Phu 
 144 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 177,346 
 0 
18
 VeQueNgoai 
 Đại Phu 
 144 
 StyleClan 
 Chính phái 
 9 
 4,172 
 0 
19
 thichtumlum 
 Đại Phu 
 143 
 Nothing 
 Tà phái 
 9 
 365,684 
 0 
20
 Truong8 
 Đại Phu 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 154,260 
 0 
21
 Truong7 
 Đại Phu 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 152,420 
 0 
22
 MinhKhang 
 Đại Phu 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 2,107 
 0 
23
 BuffvsBuff 
 Đại Phu 
 143 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 211,332 
 0 
24
 JackTuyet 
 Đại Phu 
 143 
 1HitXuyenDit 
 Chính phái 
 9 
 1,224 
 0 

Trang 0 của 36 | 0 1 2 |