Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Dragonal 
 Đại Phu 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,869,618 
 3 
2
 PhuongMyChi 
 Đại Phu 
 144 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 1,899,675 
 3 
3
 LuongAiVy 
 Đại Phu 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,662,105 
 2 
4
 s2FirstLoves2 
 Đại Phu 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,561,222 
 2 
5
 1StSona 
 Đại Phu 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,488,170 
 2 
6
 ParkJiSang 
 Đại Phu 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 854,446 
 2 
7
 HuongTram 
 Đại Phu 
 144 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 619,285 
 2 
8
 Jack 
 Đại Phu 
 143 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 9 
 283,121 
 2 
9
 BeBuongBinh 
 Đại Phu 
 142 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 772,636 
 2 
10
 ConHuyenMy 
 Đại Phu 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 960 
 1 
11
 Durt 
 Đại Phu 
 144 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 731,087 
 1 
12
 Shubaru 
 Đại Phu 
 142 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 655,797 
 1 
13
 Bigau 
 Đại Phu 
 142 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 270,589 
 1 
14
 wMIw772w 
 Đại Phu 
 141 
 DocHanh 
 Chính phái 
 9 
 533,951 
 1 
15
 HoaAnhTuc 
 Đại Phu 
 141 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 426,990 
 1 
16
 dendoi 
 Đại Phu 
 139 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 8 
 935,557 
 1 
17
 HoaHoa 
 Đại Phu 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 289,059 
 1 
18
 BuffvsBuff 
 Đại Phu 
 110 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 6 
 381,329 
 1 
19
 Salamender 
 Đại Phu 
 146 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 300,032 
 0 
20
 Truong8 
 Đại Phu 
 144 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 201,680 
 0 
21
 Truong7 
 Đại Phu 
 144 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 199,620 
 0 
22
 DTTLY 
 Đại Phu 
 144 
 LegendOf 
 Tà phái 
 9 
 89,916 
 0 
23
 NhatDaiTonSu 
 Đại Phu 
 144 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 176,046 
 0 
24
 VeQueNgoai 
 Đại Phu 
 144 
 StyleClan 
 Chính phái 
 9 
 14,307 
 0 

Trang 0 của 42 | 0 1 2 |