Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 HungBaThienHa 
 Thương Hào 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,416,389 
 4 
2
 Esraxled 
 Thương Hào 
 147 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,890,523 
 3 
3
 Gyra 
 Thương Hào 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,968,550 
 3 
4
 Dert 
 Thương Hào 
 145 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,926,550 
 3 
5
 MrSpear 
 Thương Hào 
 144 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 3,056,776 
 3 
6
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 149 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,255,927 
 2 
7
 RedFlavor 
 Thương Hào 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,843,617 
 2 
8
 NhinGiKu 
 Thương Hào 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,009,959 
 2 
9
 Sagittarius 
 Thương Hào 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,731,884 
 2 
10
 HannahPhamz 
 Thương Hào 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,082,327 
 2 
11
 James 
 Thương Hào 
 146 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,704,051 
 2 
12
 denden 
 Thương Hào 
 145 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 2,052,555 
 2 
13
 TieuMinh 
 Thương Hào 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 875,029 
 2 
14
 MinhLong 
 Thương Hào 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 754,081 
 2 
15
 KemKepBanh 
 Thương Hào 
 121 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 7 
 1,280,029 
 2 
16
 JoKerr 
 Thương Hào 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 571,518 
 1 
17
 Thuong4 
 Thương Hào 
 144 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 356,900 
 1 
18
 Thuong2 
 Thương Hào 
 144 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 358,260 
 1 
19
 Thuong6 
 Thương Hào 
 144 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 356,860 
 1 
20
 Thuong5 
 Thương Hào 
 144 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 356,180 
 1 
21
 Thuong3 
 Thương Hào 
 144 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 358,560 
 1 
22
 Thuong1 
 Thương Hào 
 144 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 358,460 
 1 
23
 DienMayXanh 
 Thương Hào 
 143 
 King 
 Tà phái 
 9 
 333,926 
 1 
24
 Yukimaru 
 Thương Hào 
 143 
 Akatsuki 
 Tà phái 
 9 
 1,012,289 
 1 

Trang 0 của 49 | 0 1 2 |