Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 TrucLinh 
 Thương Hào 
 148 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,564,137 
 2 
2
 HoangLong 
 Thương Hào 
 148 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 933,033 
 2 
3
 HungBaThienHa 
 Thương Hào 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,059,087 
 2 
4
 MrSpear 
 Thương Hào 
 147 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,893,530 
 2 
5
 James 
 Thương Hào 
 145 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,598,465 
 2 
6
 TieuMinh 
 Thương Hào 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 875,029 
 2 
7
 1StSwain 
 Thương Hào 
 145 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 1,558,557 
 2 
8
 Dert 
 Thương Hào 
 145 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 712,867 
 2 
9
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 144 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,662,651 
 2 
10
 Sagittarius 
 Thương Hào 
 144 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,061,033 
 2 
11
 MinhLong 
 Thương Hào 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 754,081 
 2 
12
 Bugau 
 Thương Hào 
 145 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 1,703,607 
 1 
13
 NhinGiKu 
 Thương Hào 
 144 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,512,117 
 1 
14
 JoKerr 
 Thương Hào 
 144 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 525,036 
 1 
15
 DienMayXanh 
 Thương Hào 
 143 
 King 
 Tà phái 
 9 
 333,926 
 1 
16
 DuyHung 
 Thương Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 273,343 
 1 
17
 BlaBla 
 Thương Hào 
 141 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 9 
 302,498 
 1 
18
 Zhou 
 Thương Hào 
 140 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 228,461 
 1 
19
 GaiLangCh0i 
 Thương Hào 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 305,581 
 1 
20
  ProA  
 Thương Hào 
 137 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 8 
 194,372 
 1 
21
 DuongGia 
 Thương Hào 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 730,146 
 1 
22
 EmGaiFa 
 Thương Hào 
 136 
 FullHouse 
 Tà phái 
 8 
 516,852 
 1 
23
 KemKepBanh 
 Thương Hào 
 135 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 8 
 481,279 
 1 
24
 PastRain 
 Thương Hào 
 135 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 8 
 115,589 
 1 

Trang 0 của 38 | 0 1 2 |