Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Dart 
 Kiếm Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,201,096 
 2 
2
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 148 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,411,024 
 2 
3
 Rotk 
 Kiếm Khách 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,500,991 
 2 
4
 Suzii 
 Kiếm Khách 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,833,541 
 2 
5
 xJokerx 
 Kiếm Khách 
 145 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,272,300 
 2 
6
 HiDeo 
 Kiếm Khách 
 144 
 AcidNucleic 
 Chính phái 
 9 
 4,457 
 2 
7
 VVhy 
 Kiếm Khách 
 142 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,532,372 
 2 
8
  Yura  
 Kiếm Khách 
 142 
 King 
 Chính phái 
 9 
 1,354,224 
 2 
9
 Inuha 
 Kiếm Khách 
 141 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 935,484 
 2 
10
 OneLike 
 Kiếm Khách 
 140 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,121,417 
 2 
11
  TieuBach1412  
 Kiếm Khách 
 143 
 King 
 Tà phái 
 9 
 1,312,244 
 1 
12
 zMI772z 
 Kiếm Khách 
 142 
 DocHanh 
 Chính phái 
 9 
 609,258 
 1 
13
 ArChilles 
 Kiếm Khách 
 141 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 552,821 
 1 
14
 KiemKhach 
 Kiếm Khách 
 141 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 300,432 
 1 
15
 BullsG 
 Kiếm Khách 
 141 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,112,388 
 1 
16
 KimTr0ng 
 Kiếm Khách 
 140 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 611,050 
 1 
17
 Iron 
 Kiếm Khách 
 138 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 8 
 630,280 
 1 
18
 MeEmTet 
 Kiếm Khách 
 146 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 269,940 
 0 
19
  MocKiem  
 Kiếm Khách 
 145 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 15,967 
 0 
20
 MaKiem 
 Kiếm Khách 
 144 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 210,960 
 0 
21
  MaouSadao  
 Kiếm Khách 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 595,471 
 0 
22
 s2TuAnhs2 
 Kiếm Khách 
 144 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 323,596 
 0 
23
  ChimSe  
 Kiếm Khách 
 144 
  
 Chính phái 
 9 
 309,706 
 0 
24
 KiemCongCoDoc 
 Kiếm Khách 
 144 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 9 
 316,914 
 0 

Trang 0 của 39 | 0 1 2 |