Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 FearOfAngels 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 3,051,327 
 4 
2
 HungBaThienHa 
 Thương Hào 
 149 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,825,829 
 4 
3
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,817,049 
 4 
4
 Dragonal 
 Đại Phu 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,717,334 
 4 
5
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,697,541 
 4 
6
 KraujokPeig 
 Cầm Sư 
 147 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,439,308 
 4 
7
 FearOfGod 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 3,113,267 
 4 
8
 ArchiproductsZ 
 Cung Thủ 
 146 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 2,812,865 
 4 
9
 FearOfPussy 
 Đại Phu 
 146 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,614,795 
 4 
10
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,767,995 
 3 
11
 Mira 
 Thích Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,666,265 
 3 
12
 Esraxled 
 Thương Hào 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 2,063,109 
 3 
13
 Chipuu 
 Đao Khách 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,112,986 
 3 
14
 MrSpear 
 Thương Hào 
 148 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 3,690,711 
 3 
15
 Gyra 
 Thương Hào 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,021,374 
 3 
16
 Dert 
 Thương Hào 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 2,209,719 
 3 
17
 Dart 
 Kiếm Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 2,198,650 
 3 
18
 Dort 
 Đao Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 2,185,269 
 3 
19
 FearOfTears 
 Thích Khách 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,502,678 
 3 
20
 Suzyy 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,388,843 
 3 
21
 Rotk 
 Kiếm Khách 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,335,438 
 3 
22
 Luciper 
 Đại Phu 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,234,774 
 3 
23
 Shisa 
 Cung Thủ 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,104,662 
 3 
24
 LuongAiVy 
 Đại Phu 
 146 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,367,364 
 3 

Trang 0 của 507 | 0 1 2 |