Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Princess 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,713,741 
 2 
2
 CoLong 
 Đại Phu 
 147 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,559,840 
 2 
3
 TrucLinh 
 Thương Hào 
 147 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,546,787 
 2 
4
 CamChiSatLong 
 Cầm Sư 
 147 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,514,464 
 2 
5
 HoangLong 
 Thương Hào 
 146 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 762,139 
 2 
6
 BachLong 
 Đao Khách 
 146 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 755,378 
 2 
7
 zTrucLinhz 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,579,514 
 2 
8
 TieuMinh 
 Thương Hào 
 145 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 748,101 
 2 
9
 zQuyDaXoa 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,725,414 
 2 
10
 MrSpear 
 Thương Hào 
 144 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,713,226 
 2 
11
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 688,626 
 2 
12
 HungBaThienHa 
 Thương Hào 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 688,410 
 2 
13
 Dragonal 
 Đại Phu 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 677,807 
 2 
14
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 671,970 
 2 
15
  Yura  
 Kiếm Khách 
 142 
 King 
 Chính phái 
 9 
 1,354,224 
 2 
16
  HeavenOfHell  
 Cung Thủ 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 1,200,803 
 2 
17
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 1,200,514 
 2 
18
 ArchitectslZ 
 Cung Thủ 
 141 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,335,331 
 2 
19
 Yeuemsuotdoi 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 764,885 
 2 
20
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 141 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,501,069 
 2 
21
 James 
 Thương Hào 
 140 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,238,775 
 2 
22
 VanCanKhon 
 Kiếm Khách 
 140 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 1,657,053 
 2 
23
 1StSwain 
 Thương Hào 
 139 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 8 
 1,103,643 
 2 
24
 zQuySaTang 
 Đàm Hoa Liên 
 139 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 8 
 1,593,264 
 2 

Trang 0 của 302 | 0 1 2 |