Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Princess 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,865,447 
 2 
2
 CoLong 
 Đại Phu 
 148 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,532,700 
 2 
3
 TrucLinh 
 Thương Hào 
 148 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,540,045 
 2 
4
 CamChiSatLong 
 Cầm Sư 
 148 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,552,729 
 2 
5
 HoangLong 
 Thương Hào 
 147 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 862,037 
 2 
6
 BachLong 
 Đao Khách 
 147 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 838,378 
 2 
7
 zTrucLinhz 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,666,844 
 2 
8
 zQuyDaXoa 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,812,341 
 2 
9
 MrSpear 
 Thương Hào 
 146 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,807,267 
 2 
10
 HungBaThienHa 
 Thương Hào 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 855,632 
 2 
11
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 848,011 
 2 
12
 Dragonal 
 Đại Phu 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 846,033 
 2 
13
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 830,584 
 2 
14
 ArchitectslZ 
 Cung Thủ 
 145 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,601,133 
 2 
15
 TieuMinh 
 Thương Hào 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 875,029 
 2 
16
 Yeuemsuotdoi 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,275,683 
 2 
17
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 1,529,581 
 2 
18
 James 
 Thương Hào 
 144 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,512,579 
 2 
19
 CoCo 
 Đại Phu 
 144 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 636,118 
 2 
20
 1StSwain 
 Thương Hào 
 143 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 1,491,199 
 2 
21
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,594,292 
 2 
22
 zQuySaTang 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 1,735,741 
 2 
23
 Sagittarius 
 Thương Hào 
 143 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 925,737 
 2 
24
 Shisa 
 Cung Thủ 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,396,886 
 2 

Trang 0 của 331 | 0 1 2 |