TIN TỨC GAME[xem thêm]

Ảnh Trong Game

patchnotes
Ảnh 1
fi-cbt-maintenance-05-18-2016
Ảnh 2
fi-cbt-welcome-05-18-2016
Ảnh 3
fi-attention-cbt-players-05-18-2016
Ảnh 4
cbt-faq-thumb-04-29-2016
Ảnh 5
welcome-04-21-2016
Ảnh 6